Home » มาโอ ตอน แมว (ไม่) โง่กับพ่อมดระดับ 71 by ลวิตร์
มาโอ ตอน แมว (ไม่) โง่กับพ่อมดระดับ 71 ลวิตร์

มาโอ ตอน แมว (ไม่) โง่กับพ่อมดระดับ 71

ลวิตร์

Published May 2012
ISBN :
Paperback
112 pages
Enter the sum

 About the Book 

หนาทีอันทรงเกียรติยิงของแมวดำในดินแดนเวทมนตรกคือการไดเปนผูชวยของพอมดแมมดระดับ 50 ขึนไป พวกมันจึงตังใจเรียนเพียรขยันหวังสอบใหคะแนนดีๆ เพือใหไดรับคัดเลือก ยกเวน ‘มาโอ’ ทีมีนิสัยขบถ ไมคิดอยากมีนาย แมฉลาดแคไหนกจำตองแกลงเรียนตกๆ หลนๆ จะไดไมมีพอมดหรือแมMoreหน้าที่อันทรงเกียรติยิ่งของแมวดำในดินแดนเวทมนตร์ก็คือการได้เป็นผู้ช่วยของพ่อมดแม่มดระดับ 50 ขึ้นไป พวกมันจึงตั้งใจเรียนเพียรขยันหวังสอบให้คะแนนดีๆ เพื่อให้ได้รับคัดเลือก ยกเว้น ‘มาโอ’ ที่มีนิสัยขบถ ไม่คิดอยากมีนาย แม้ฉลาดแค่ไหนก็จำต้องแกล้งเรียนตกๆ หล่นๆ จะได้ไม่มีพ่อมดหรือแม่มดคนไหนอยากเลือกมันไปเป็นผู้ช่วยแต่ดูเหมือนโชคจะไม่เข้าข้างเจ้าแมวตัวนี้เอาเสียเลย เมื่อ ‘รุสโซ’ พ่อมดหนุ่มระดับ 71 ผู้มากความสามารถเจาะจงเลือกแมวไม่ฉลาด (?) ให้ไปทำภารกิจเสี่ยงอันตรายในดินแดนปีศาจ การผจญภัยของคู่หูต่างขนาด ต่างทัศนคติจึงได้เริ่มต้นขึ้นด้วยประการฉะนี้ทว่าก่อนที่จะไปถึงยังที่หมาย ไม่รู้ว่าพ่อมดอัจฉริยะกับแมวแกล้งโง่จะทะเลาะกันจนตายไปข้างหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยสิ